Odległość domu od posesji sąsiada

Nowe prawo ma uleczyć stan polskiego budownictwa. Na dzień dzisiejszy zasady usytuowania budynków określa rozporządzenie w sprawie warunków technicznych (Dziennik Ustaw z 2002 r. nr 75, poz. 690), zgodnie z którymi budynek można wznieść tylko w określonej odległości od działki sąsiada. Wymiary te nie mogą być mniejsze niż 4 m w przypadku budynku, który jest zwrócony ścianą z oknami lub drzwiami w stronę granicy. Gdy budynek jest zwrócony w stronę granicy ścianą bez otworów, odległość ta nie może być większa niż 3 m.

Planowana nowelizacja ustawy

Jednak Ministerstwo Transportu i Budownictwa pracuje nad założeniami do nowego prawa budowlanego oraz nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w wyniku czego dla określenia odległości od granicy działki sąsiedniej nie będzie miało już znaczenia przeznaczenie obiektu. Budynki będzie można budować bliżej granicy z sąsiadem. Odległość budynków od siebie ma być zależna od wysokości między nimi. Proponuje się wyznaczenie kategorii budynków: do 12 m, od 12 – 35 m i powyżej 35 m. Budynek będzie mógł być położony od granicy działki w odległości równej 1/3 wysokości. Jeżeli sąsiad wyrazi zgodę odległość ta będzie mogła być mniejsza.

Rozporządzenie przewiduje także sytuacje, gdy powyższe odległości mogą być między budynkami mniejsze niż przewidują przepisy. Możliwe jest przyleganie do siebie obiektów ścianami o ile pozwalać będzie na to zagospodarowanie terenu, warunki zabudowy i o ile na sąsiedniej działce dom będzie przylegał do granicy działki ścianą bez okien.