Odpowiedzialność solidarna względem podwykonawcy

prawo budowlane - mieszkanieArt. 647 z indeksem 1 kodeksu cywilnego informuje, iż umowa o roboty budowlane zawarta między inwestorem a wykonawcą, ustala iż to strony decydują o zakresie robót, które wykonawca będzie wykonywał osobiście lub za pomocą podwykonawców. Koniecznym warunkiem do powstania odpowiedzialności solidarnej po stronie zarówno inwestora oraz wykonawcy...

Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Art. 28 kodeksu postępowania administracyjnego informuje, iż stroną postępowania jest każdy czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie. To z kolei w sposób bezpośredni uzależnia nadanie określonemu podmiotowi statusu strony jedynie w zakresie w jakim wykazany zostanie interes prawny...

Budowa bez pozwolenia na budowę

Nowy projekt założeń do projektu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw zakłada że budowę, co do zasady, będzie można rozpocząć na podstawie zgłoszenia z dołączonym projektem budowlanym.

Odległość domu od posesji sąsiada

Nowe prawo ma uleczyć stan polskiego budownictwa. Na dzień dzisiejszy zasady usytuowania budynków określa rozporządzenie w sprawie warunków technicznych (Dz.U. z 2002 r. nr 75, poz. 690), zgodnie z którymi budynek można wznieść tylko w określonej odległości...

Dom na działce rolnej

Czy możliwe jest wybudowanie domu na działce rolnej? Tak, jak najbardziej. Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego w sposób szczególny reguluje zakup nieruchomości rolnych...